Gospodarka odpadami w gminie Lniano – informacje.

1.     Podmiot odpowiedzialny za odbieranie odpadów z terenu gminy Lniano:

Zakład Usług Komunalnych w Świeciu Sp. z o.o.

ul. Ciepła 4 86 – 100 Świecie

2.     Odpady komunalne pochodzące od właścicieli nieruchomości z terenu gminy, odpady zielone i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania są zagospodarowane w Przedsiębiorstwie Unieszkodliwiania Odpadów ,,EKO WISŁA” Sp. z o.o., Sulnówko 74 C, 86 – 100 Świecie.

3.     W roku 2015 gmina Lniano osiągnęła następujące poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia dla następujących frakcji odpadów komunalnych :

- papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło: 71,88 %;

- odpady budowlane i rozbiórkowe: 100%;

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 0,08%.

Gmina Lniano osiągnęła tym samym wszystkie poziomy określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska.

4.     Przypominamy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych niezmiennie znajduje się w Lnianku na terenie oczyszczalni ścieków. Punkt prowadzi firma ZUK Sp. z o.o. w Świeciu, ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie.

5.     Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych przekazywany jest do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Lnianku, który prowadzi ZUK Świecie Sp. z o.o. ul. Ciepła 4, 86 – 100 Świecie.