Urząd Gminy w Lnianie zleci prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych na obiektach powstałych w ramach programu ,,Moje boisko ORLIK 2012" w miejscowości Lniano przy ul. Szkolnej 13 w okresie marzec - listopad 2018 r.

Zgłoszenia osób zainteresowanych i posiadających odpowiednie kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych tj. instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego, przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Gminy Lniano pok. Nr 1 do dnia 31.01.2018 r.

W zgłoszeniu należy podać:

Imię i nazwisko,

Adres zamieszkania

Nr PESEL, NIP

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.