Uprzejmie przypominam, że w związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31) w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami są obowiązane przedkładać Wójtowi corocznie w formie pisemnej następujące informacje:

  • o aktualnym stanie wyrobów zawierających azbest i o miejscu ich wykorzystywania (użytkowania np. jako pokrycie dachów),
  • o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone (nie spełniają żadnych funkcji, są jedynie przechowywane).

W związku z powyższym informuję, iż formularze odpowiednich druków informacyjnych można pobrać u Sołtysów lub w Urzędzie Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, pokój nr 2, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Wypełnione druki należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Lnianie w godzinach pracy urzędu, lub nadsyłać pocztą do dnia 31 stycznia 2018 r.

Jednocześnie w związku z ubieganiem się Gminy Lniano o dotację na utylizację wyrobów zawierających azbest proszę o zgłaszanie posiadania zdemontowanych ww. wyrobów, przeznaczonych do utylizacji w terminie do dnia 16 lutego 2018 r. Obowiązuje limit kwotowy w ramach dotacji. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń. Po wyznaczonym terminie dostarczone wnioski nie będą klasyfikowane do dofinansowania.

Druki wniosków na utylizację azbestu są dostępne u Sołtysów lub w Urzędzie Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, pokój nr 2.