Otwarty konkursu ofert Nr 1/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.