Informujemy, że XXXIV sesja Rady Gminy Lniano odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r. o godz. 13. w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie.


Porządek  XXIV sesji Rady Gminy Lniano.


1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Zapoznanie z porządkiem.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lniano w 2017 roku:
a)    wprowadzenie,
b)    uchwała Nr 3/S/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lniano sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z załączoną informacją o stanie mienia Gminy,
c)    uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lniano z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lniano za 2017 rok,
d)    uchwała  Nr 13/Kr/2018 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lniano w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lniano z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok,
e)    dyskusja
f)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy Lniano.
5.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na  spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających do spłaty w 2016 r.,
b)    zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia  i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów spłacie w 2017 r.,
c)    rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Jeziorki w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok,
d)    zmian w budżecie Gminy na 2018 rok,
e)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano,
f)    zmiany uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy oraz załączników do formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym,
g)    zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lniano,
h)    upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jan Pawła II w Lnianie do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
i)    upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej  w Siemkowie do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
j)    upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Błądzimiu do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
k)    powołania doraźnej komisji do spraw Statutu Gminy.
6.    Rozpatrzenie korespondencji wpływającej do Rady Gminy.
7.    Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
8.    Sprawozdanie z realizacji interpelacji.
9.    Zgłaszanie interpelacji.
10.    Wolne wnioski.
11.    Zakończenie sesji.