W  dniu 29 października 2018 roku o godz.11. w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Lniano.

Porządek sesji obejmuje:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapoznanie z porządkiem sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV i XXXVI sesji.
 4. Informacja organu prowadzącego Gminy Lniano o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego,
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.,
 2. obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Lniano,
 3. stawek podatku od środków transportowych,
 4. rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Błądzim w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok,
 5. rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Brzemiona w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok,
 6. rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Lubodzież w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok,
 7. zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok,
 8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano,
 9. przyjęcia rocznego programu współpracy organów gminy Lniano z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok,
 10. uchwalenia Statutu Gminy Lniano,
 11. uchwalenia Planu Rozwoju Sieci Drogowej na Terenie Gminy Lniano,
 12. regulaminu odprowadzania ścieków,
 13. regulaminu dostarczania wody,
 14. sprzedaży nieruchomości komunalnej położonej w
 1. Informacja nt. złożonych oświadczeń majątkowych za 2017 r. oraz oświadczeń końcowych radnych
 2. Rozpatrzenie korespondencji wpływającej do Rady Gminy.
 3. Informacja nt. działalności Wójta Gminy Lniano w okresie między sesjami Rady.
 4. Sprawozdanie z realizacji interpelacji zgłoszonych na poprzedniej sesji.
 5. Wolne wnioski.
 1. Zakończenie sesji.