WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od 1 lipca 2013 r. będzie funkcjonował nowy system gospodarki odpadami.

     Zgodnie z art. 6m właściciel nieruchomości, współwłaściciel lub użytkownik, najemca, lokator jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku niezłożenia deklaracji Urząd Gminy w drodze decyzji administracyjnej nakłada górną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poniżej zamieszczony został wzór deklaracji do pobrania, który należy złożyć w pok. nr 10 w godz. 7.00 - 15.00.

do pobrania:

  1. wzór deklaracji