Porządek XXV sesji Rady Gminy Lniano.

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok”:

a)      dyskusja i wnioski.

 1. Sprawozdanie z realizacji „ Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok”:

a)      dyskusja i wnioski.

6.      Sprawozdanie dotyczące wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Lniano.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,

b)      ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Lnianku,

c)      zmiany wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,

d)     wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

e)      zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

 1. Informacja nt. działalności Wójta w okresie między sesjami.
 2. Sprawozdanie z realizacji interpelacji zgłoszonych na poprzedniej sesji.
 3. Zgłaszanie interpelacji.
 4. Rozpatrzenie korespondencji wpływającej do Rady Gminy.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie sesji.