Regulamin rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych
 przy Szkole Podstawowej im. Jana  Pawła II w Lnianie
 na rok szkolny 2013/14


Podstawa prawna:

1.    Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

2.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.)

3.    Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926.)

4.    Uchwały Rady Gminy Lniano z dnia 30.03.2009r w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Lniano oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w oddziale przedszkolnym prowadzonym  przez gminę Lniano w Szkole Podstawowej w Lnianie.

5.    Uchwała Nr X/73/2011 Rady Gminy w Lnianie z dnia 27 października 2011r w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w oddziałach przedszkolnych przy szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie.

6.    Statuty Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie.

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego

§ 1

1.   Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Lniano.

2.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły  może przyjąć  dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia.

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

4.  Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym.

5. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

6. Uzasadnione szczególnymi sytuacjami przyjęcia dzieci spoza Gminy Lniano mogą mieć miejsce po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców gminy i nie mogą wpłynąć na liczbę oddziałów przedszkolnych.
 

§ 2

 
1.    Podstawowa rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych odbywa się raz w  roku.

2.    Przyjęcia dzieci do oddziałów przedszkolnych  odbywają się na podstawie złożonych przez  rodziców (prawnych opiekunów dziecka) wypełnionych „kart zgłoszeń do oddziału przedszkolnego” – załącznik nr 2 do regulaminu

3.     Karta zgłoszenia powinna zawierać szczegółową informację o aktualnym stanie   zdrowia dziecka.

4.     Złożenie podpisanej karty przez rodzica (prawnego opiekuna), jest potwierdzeniem  zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

5.    Szczegółowe warunki pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym oraz korzystania z jego świadczeń określi umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy rodzicami(opiekunami prawnymi) dziecka a dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie.

6.     Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego obowiązani są złożyć w kancelarii szkoły  w oznaczonym terminie prawidłowo  wypełnioną „kartę zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego”.
 

§ 3


1.    W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc,  stosuje się szczegółowe kryteria przyjęć dzieci.

2.    W pierwszej kolejności do oddziałów przedszkolnych  przyjmowane są dzieci:

     a.    Sześcioletnie i pięcioletnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne

     b.    z rodzin zastępczych

     c.    pracujących matek lub ojców samotnie je wychowujących ,poświadczone odpowiednimi dokumentami

     d.    matek lub ojców, wobec których orzeczono na podstawie odrębnych przepisów znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

3.    W drugiej kolejności dzieci od 3 – 4 lat ( 2,5 letnie w uzasadnionych przypadkach  wg kolejności:

     a.    należące do obwodu

     b.    zgłoszone na pobyt w oddziale przedszkolnym  powyżej 5 godzin i korzystające z posiłków

     c.    obojga pracujących rodziców (potwierdzenie z zakładu pracy)

     d.    dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w latach poprzednich

     e.    dzieci z rodzin wielodzietnych

     f.    pozostałe dzieci

4.    W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do oddziałów przedszkolnych  dzieci jest mniejsza od liczby miejsc  dyrektor szkoły może odstąpić od powołania  komisji rekrutacyjnej.
 

Skład Komisji Rekrutacyjnej

§ 4


1.   W skład  Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

     a)     Dyrektor szkoły jako przewodniczący Komisji

     b)     Nauczyciel oddziału przedszkolnego jako przedstawiciel Rady Pedagogicznej

     c)     Przedstawicieli Rady Rodziców

2.   O terminie posiedzenia Dyrektor zawiadamia z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.


Dokumenty dotyczące rekrutacji

§ 5


1. Dokumenty składane przez rodziców do oddziałów przedszkolnych  to:

     a)   „Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego”

     b)   inne dokumenty dołączane w miarę potrzeb

2. Dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej:

     a) imienne wykazy zgłoszonych dzieci

     b) „karty zgłoszeń dzieci do oddziału przedszkolnego” i inne dokumenty złożone przez rodziców

3. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza:

     a)   listy dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych wg oddziałów z zaznaczeniem rocznika;

     b)   listę dzieci nieprzyjętych  z  zaznaczeniem rocznika.


Zadania dyrektora szkoły  w  sprawach dotyczących oddziałów przedszkolnych

1.Zadania dyrektora szkoły, jako przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

1.    Wykonanie czynności przygotowawczych  do pracy komisji rekrutacyjnej:

  •   umieszczenie na tablicy ogłoszeń harmonogramu rekrutacji i niniejszego Regulaminu,
  •   wyjaśnianie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w niniejszym  Regulaminie,
  •   wydawanie i przyjmowanie „Kart zgłoszeń dziecka do oddziału przedszkolnego” oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczanych przez rodziców, 
  •   tworzenie bazy danych kandydatów do oddziału przedszkolnego,
  •  sprawdzanie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i  rzeczowym.                 

2.    Organizowanie posiedzeń i kierowanie pracami komisji zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3.    Nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości naboru oraz sporządzanie dokumentacji przez komisję.

4.    Sporządzenie i wywieszenie list przyjętych oraz nieprzyjętych dzieci.

5.    Sporządzenie listy rezerwowej.

6.    W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do oddziału przedszkolnego z listy rezerwowej decyzją  dyrektora szkoły.


Przepisy końcowe

§ 6

1.    Szczegółowy harmonogram naboru do oddziałów przedszkolnych na dany rok szkolny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2.    W przypadku nie  przyjęcia dziecka do przedszkola komisja ma obowiązek podania przyczyny odmowy.

3.     Rodzice mają prawo pisemnego odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora  w terminie do 15 kwietnia

4.    Dyrektor  rozpatruje odwołania rodziców i przekazuje im decyzję dotyczącą odwołań.

5.    Tak podjęta decyzja przez dyrektora  jest ostateczną decyzją dla zainteresowanych rodziców.

6.    O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na wolne miejsca decyduje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę  kryteria wymienione w § 3.

7.    Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy zawarte w statucie szkoły, lecz liczba ta nie może być większa niż 25.

8.    Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole, oddziale przedszkolnym oraz przekazany do sołectw w formie ogłoszenia . Dostępny będzie również na stronie internetowej  gminy, szkoły i przedszkola.

 

Pliki do pobrania:

     1. Załącznik nr 1 harmonogram

     2. Załącznik nr 2 Karta zgłoszenia