Lniano, dnia 11 marca 2013 r.

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Lnianie informuje, że w dniu 28 marca 2013 r. o godz. 14 – tej  w sali narad urzędu odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Lniano

Porządek XXVI sesji Rady Gminy Lniano

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności.

2.      Zapoznanie z porządkiem obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Wręczenie nagród za osiągnięcia sportowe w 2012 roku

5.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie Gminy Lniano na 2013 rok,

b)      zmian „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2013-2021”,

c)      regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lniano,

d)     sposobu i zakresu  świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

e)      „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie GminyLniano w 2013 roku”,

f)       nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Lniano”

6.       Informacja o działalności Wójta w okresie między sesjami.

7.      Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XXV sesji.

8.      Zgłaszanie interpelacji.

9.      Wolne wnioski.

10.  Zakończenie sesji.