Od 1 lipca 2013 r.  na terenie Gminy Lniano zaczyna obowiązywać nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Za odbieranie i zagospodarowanie odpadów na terenie  Gminy Lniano odpowiedzialna będzie firma:

ZUK Sp. z o.o. ul. Ciepła 4, 86 – 100 Świecie tel. (52) 33 12 778.

Metoda: od ilości osób zamieszkujących nieruchomość.

Sposób zbierania odpadów:

a)       Selektywny(opłata 8zł/mieszkańca/miesiąc) polega na gromadzeniu różnych frakcji odpadów w następujących workach:

- niebieski: papier, opakowania z papieru i tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy, kartony po mleku i napojach, wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

- zielony: szkło, butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach;

- żółty: tworzywa sztuczne i metale, butelki plastikowe po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.), opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie, plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, styropian, puszki po  napojach, sokach, puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy), złom żelazny i metale kolorowe, metalowe kapsle z butelek, zakrętki od słoików i innych pojemników, folia aluminiowa;

- brązowy: odpady biodegradowalne, rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty i skoszona trawa, trociny i kora drzew, owoce, warzywa, odpady kuchenne.

 

Pozostałości z segregacji oraz inne odpady, których nie można zakwalifikować do żadnej grupy należy umieścić w pojemniku na odpady zmieszane (np. pieluchy jednorazowe i podpaski, pampersy i podkłady, fajans i porcelana itp.). Koszt: 8zł/mieszkańca/miesiąc.

b)       Zmieszany(opłata 15zł/mieszkańca/miesiąc) polega na gromadzeniu wszystkich frakcji odpadów komunalnych w jednym pojemniku.

Popiół(dotyczy osób zainteresowanych przekazaniem popiołu do  regionalnej instalacji): należy gromadzić w odrębnym pojemniku, wydzierżawionym za dodatkową opłatą uiszczaną bezpośrednio do firmy.; odbiór z nieruchomości 1 raz w miesiącu. W przypadku    wytworzenia większej ilości można przekazać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącym się w Lnianku przy oczyszczalni ścieków lub zamówić usługę dodatkową w firmie odbierającej odpady w ramach odrębnej opłaty.

Częstotliwość odbioru:

- w przypadku gromadzenia odpadów w sposób zmieszany: 2 razy w miesiącu;

- odpady gromadzone selektywnie: 1 raz w miesiącu dla nieruchomości zamieszkałych od 1 – 4 osób oraz 2 razy w miesiącu dla nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 4 osoby.

Właściciel nieruchomości ma prawo do zwiększenia (do 2 razy w miesiącu)lub zmniejszenia częstotliwości wywozu odpadów (do 1 raz w miesiącu).

Opłaty:każdy właściciel nieruchomości otrzyma listownie informację o wysokości opłaty jaką jest zobowiązany uiścić do Urzędu Gminy w Lnianie. Termin  płatności ustalony został za 2 miesiące do 15 – go następnego miesiąca tj. do 15 września br., 15 listopada br. itd.

Właściciele nieruchomości otrzymają od firmy ZUK Sp. z o.o. harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnychprzy oczyszczalni w Lnianku będzie dostępny dla mieszkańców w wyznaczonych terminach podanych do wiadomości. Mieszkańcy Gminy Lniano będą mogli tam oddać bezpłatnie sprzęty wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz inne odpady wymienione w rozdziale 5 § 14 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lniano.

KONTAKT:

Urząd Gminy w Lnianie

ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141 Lniano

Tel. 52 3323 002

www.lniano.pl

 

Wydruk materiałów w nakładzie 5000 szt. dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Toruniu. Materiały bezpłatnie rozdawane mieszkańcom.