KURENDA

Urząd Gminy w Lnianie przypomina mieszkańcom, że od 1 lipca br. obowiązuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Firmą odpowiedzialną za odbiór i zagospodarowanie odpadów jest ZUK Sp. z.o.o. ul. Ciepła 4, 86 – 100 Świecie (wybrana w drodze przetargu).

Osoby zainteresowane odbiorem popiołu z nieruchomości prosimy o złożenie deklaracji w Urzędzie Gminy w Lnianie pok. 10 od 5 sierpnia br. Mieszkańcy, którzy nie posiadają  własnego pojemnika do popiołu i chcą go dzierżawić od firmy ZUK Sp. z. o. o. będą uiszczać dodatkową opłatę za jego dzierżawę w wysokości 15 zł netto miesięcznie płatną do firmy.

Informujemy również osoby zainteresowane, że istnieje możliwość zakupu pojemnika do popiołu  w Zakładzie Produkcyjno – Usługowo-Handlowym Janusz Kiedrowski w Bysławiu, ul. Przemysłowa 8

Ceny pojemników: 70 zł plus VAT / pojemnik 110 l. bez kółek/

                               90 zł plus VAT / pojemnik 110 l. z kółkami/

Informacja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana do Urzędu Gminy w Lnianie oraz terminach płatności zostanie dostarczona do właścicieli/współwłaścicieli/ użytkowników nieruchomości listem poleconym po 25 sierpnia br. Podstawą naliczenia opłaty są złożone deklaracje. Przypominamy mieszkańcom o konieczności  dokonania korekty złożonej deklaracji w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość: powroty na okres wakacji dzieci i młodzieży z internatu, bursy, akademika, wyjazdy zagraniczne, urodzenia, zgony itp.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Lniano zamieszczony został na stronie internetowej www.lniano.pl

Przypominamy, że w dniu odbioru odpadów właściciel/współwłaściciel/użytkownik nieruchomości jest zobowiązany ustawić pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w miejscu dostępnym dla  przedsiębiorcy odbierającego odpady.