KURENDA

                        Wójt Gminy Lniano przypomina mieszkańcom o obowiązkach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lniano, w szczególności § 9.1. Właściciel nieruchomości  jest zobowiązany ustawić pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady.

W związku z powyższym oraz z informacjami od przedsiębiorcy proszę właścicieli nieruchomości o wystawianie pojemników i worków przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych w terminach odbioru odpadów w miejsce widoczne i dostępne dla firmy ZUK Sp. z o.o. tj. przed bramę, nieruchomość itp.

W przypadku nie wystawienia pojemnika lub worka w wyznaczonym terminie odpady zostaną odebrane w kolejnym terminie.