Ogłoszenie

Urząd Gminy w Lnianie informuje, że w dniu 20 września 2013 r. o godz. 14 – tej w świetlicy Gimnazjum Publicznego w Lnianie odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Lniano.

 

Porządek XXIX sesji Rady Gminy Lniano

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zapoznanie z porządkiem sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja organu prowadzącego Gminy Lniano o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego:

a)      wprowadzenie,

b)      dyskusja i wnioski.

       5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano w I półroczu 2013 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

a) wprowadzenie,

b) opinie komisji stałych,

c) dyskusja i wnioski.

       6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie gminy na 2013 rok,

b)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lniano na lata 2013-2021

c)      ustalenia stawek odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone nad osobami chorymi w ich miejscu zamieszkania.

       7. Informacja  z działalności Wójta w okresie między sesjami Rady.

       8. Sprawozdanie z realizacji interpelacji zgłoszonych na XII sesji.

       9. Zgłaszanie interpelacji.

       10. Wolne wnioski.

       11. Zakończenie sesji.