Ogłoszenie

 

Urząd Gminy Lniano informuje, że w dniu27 listopada 2013 roku o godz. 14 – tej w sali narad urzędu  odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Lniano

Porządek XXXI sesji Rady Gminy Lniano.

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2. Zapoznanie z porządkiem sesji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2014 rok:

a)    wysokości stawek podatku od nieruchomości,

b)    obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Lniano,

c)    minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe i gospodarcze,

d)    minimalnej wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty komunalne.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    zmian w budżecie gminy na 2013 rok,

b)    terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

c)    nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Lniano nieruchomości położonych w  miejscowości Brzemiona,

d)    uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie,

6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

7. Rozpatrzenie korespondencji wpływającej do Rady Gminy.

8. Informacja nt. działalności Wójta w okresie między sesjami.

9. Sprawozdanie z realizacji interpelacji zgłoszonych na poprzedniej sesji.

10. Zgłaszanie interpelacji.

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie sesji.