Ogłoszenie

Urząd Gminy w Lnianie informuje, że w dniu 4 lutego 2014 roku o godz. 14 – tej w sali narad urzędu odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Lniano

Porządek XXXIII sesji Rady Gminy Lniano

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Zapoznanie z porządkiem.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Sprawozdanie z realizacji „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na terenie Gminy Lniano na 2013 rok”.

5.      Sprawozdanie z realizacji ”Programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok”.

6.      Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Lniano.

7.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie Gminy Lniano na 2014 rok,

b)      zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2014-2021,

c)      wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

d)     zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Lniano,

e)      uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych dla gminy Lniano za okres od 01.05.2014 r. do 30.04.2015 r.

f)       ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Lnianku,

g)      „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lniano w 2014 roku”,

h)      w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,

i)        zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów,

8.   Rozpatrzenie skargi mieszkańca gminy.

   9.  Informacja z działalności Wójta w okresie miedzy sesjami.

10.  Sprawozdanie z realizacji interpelacji zgłoszonych na poprzedniej sesji.

11.    Zgłaszanie interpelacji.

12.    Rozpatrzenie korespondencji wpływającej do Rady Gminy.

13.    Wolne wnioski.

14.    Zakończenie sesji.