Urząd Gminy w Lnianie informuje, że w dniu 16 czerwca 2014 roku  o godz. 13 – tej w sali narad Urzędu odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Lniano

Porządek XXXV sesji

1.       Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Zapoznanie z porządkiem sesji.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.       Absolutorium:

a)       wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2013,

b)       uchwała Nr 18/S/2014 r. Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lniano sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2013 rok wraz z załączoną informacją o stanie mienia Gminy,

c)       wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie absolutorium,

d)       uchwała Nr  12/Kr/2014 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lniano z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2013 rok,

e)       dyskusja,

f)        podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lniano za 2013 rok.

5.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       zmian w budżecie gminy na 2014 rok,

b)       sprawozdania finansowego za 2013 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie,

c)       stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,

d)       uchylenia uchwały dotyczącej wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,   

e)       wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,   

f)        uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Lniano oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

g)       ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Lniano oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

h)       rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie,

i)         w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzewa wchodzącego w skład Alei przydrożnej  będącej pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano,

j)         zniesienia form ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład Alei przydrożnej  będącej pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano,

k)       w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład Alei przydrożnej  będącej pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano,

l)         zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa będącego pomnikiem przyrody rosnącego w parku dworskim w miejscowości Ostrowite w gminie Lniano,

m)     sprzedaży nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Brzemiona.

n)       wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na rzecz Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Świeckiego,

o)       wyrażenia woli współtworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

6.       Rozpatrzenie korespondencji wpływającej do Rady Gminy.

7.       Informacja o działalności Wójta w okresie między sesjami Rady.

8.       Sprawozdanie z realizacji interpelacji zgłoszonych na XXXIV sesji.

9.       Zgłaszanie interpelacji.

10.    Wolne wnioski.

11.    Zakończenie sesji.