K U R E N D A

 

Wójt Gminy Lniano, informuje o możliwości uzyskania dofinansowania kosztów zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku

 „Wyprawka szkolna”.

W roku szkolnym 2014/2015 programem objęci są uczniowie rozpoczynający naukę w klasach II, III i klasie VI szkoły podstawowej.

Pomoc  w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielona może być także uczniom:

1)      słabowidzącym,

2)      niesłyszącym,

3)      słabosłyszącym,

4)      z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

5)      z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

6)      z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym

7)      z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych i gimnazjów z wyjątkiem klasy I szkoły podstawowej.

 

Dla uczniów ubiegających się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. z wszystkich klas objętych programem dochód na osobę nie może przekroczyć kwoty
539 zł netto na osobę w rodzinie  (kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych).

 

Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników można składać w nieprzekraczalnym terminie do 4 września 2014 roku do Dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 .

 

Druki wniosków dostępne są u Dyrektorów szkół.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach rodziny netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

 

Plik do pobrania:

  1. Zarządzenie nr 80/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 4 sierpnia 2014 r.