WÓJT GMINY LNIANO

zarządza przeprowadzenie konsultacji w sprawie „projektu uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego programu współpracy organów Gminy Lniano z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.


   1. Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy organów Gminy Lniano z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej informacji.

    2. Forma konsultacji:

Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

    3. Termin konsultacji:

Uwagi i opinie wyrażone w formie pisemnej należy przekazać w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu uchwały do konsultacji, nie później jednak niż do 20 września 2014 roku.


    4. Miejsce konsultacji:

Wymienione wyżej opinie w formie pisemnej należy przekazać do Urzędu Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141 Lniano pok. Nr 10, bądź w sekretariacie Urzędu.


Pliki do pobrania:

  1. Formularz zgłoszenia uwag dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Lniano na 2015 rok.docx (12kB) plik
     
  2. PROJEKT UCHAWŁY.doc (74kB) word