Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Lniano

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Zapoznanie z porządkiem sesji.

  3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.

  4. Informacja organu prowadzącego Gminy Lniano o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego:

a)      wprowadzenie,

b)      dyskusja i wnioski.

            5. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2015 rok:

a)      wysokości stawek podatku od nieruchomości,

b)      obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Lniano,

  1. Podjęcie uchwał w sprawie:

        a)      zmian w budżecie gminy Lniano na 2014 rok,

        b)      zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2014-2021,

        c)      przyjęcia rocznego programu współpracy organów gminy Lniano z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok,

  1. Informacja nt. działalności Wójta Gminy Lniano w okresie między sesjami Rady.

  2. Sprawozdanie z realizacji interpelacji zgłoszonych na poprzedniej sesji.

  3. Zgłaszanie interpelacji.

  4. Wolne wnioski.

  5. Zakończenie sesji.