INFORMACJA

 

Gmina Lniano informuje, że w roku 2013 osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych:

a)     papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy: 16,0% ;

b)    odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 144,4%;

c)     poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100,0%.