Gmina Lniano informuje, że zakończono prace budowlane na drodze gminnej nr 030411 C Lniano-Plewno, w ramach zadania pn.:„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,190 km w obrębie geodezyjnym Lniano cz. dz. nr 372 i dz. nr 200/1.” Etap – 1 .
Na w/w zadanie Gmina Lniano pozyskała dotację od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 12.350,00 zł.