W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, Urząd Gminy w Lnianie przypomina, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Lnianie nr XXVI/189/2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lniano do obowiązków właścicieli i użytkowników nieruchomości należy uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Chodnik oraz części nieruchomości udostępnione do użytku publicznego powinny być uprzątnięte niezwłocznie po opadach, a w celu usunięcia śliskości nawierzchni, należy je dodatkowo posypać piaskiem. Śnieg i lód powinien być odgarnięty w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów (przy krawędzi jezdni). Usuwać należy również sople i nawisy śnieżne z dachów, stwarzające zagrożenie dla przechodniów.

W uwagi na fakt trwającego już okresu grzewczego prosimy mieszkańców o sprawdzenie szczelności przewodów kominowych oraz ich drożności oraz sprawności przewodów wentylacyjnych i prawidłowej pracy instalacji elektrycznych.

W sprawach odśnieżania i posypywania dróg gminnych prosimy kontaktować się p. Karolem Myślińskim Referentem ds. budownictwa, drogownictwa i gospodarki przestrzennej Urzędu Gminy w Lnianie pod numerem telefonu: 52 33 23 002 w. 26 lub 530 000 678.

W załączeniu znajduję się mapka z zaznaczonymi drogami, które będą odśnieżane i posypywane przez, gminę, powiat i województwo. Mapka jest również zamieszczona na stronie gminy pod adresem http://lniano.pl/ w zakładce „Odśnieżanie”.

W przypadku zgłaszania awarii dostaw wody pitnej, kontakt do Urzędu Gminy w Lnianie 52 33 23 002 oraz operator sieci Tuchwod tel. 52 334 33 08.

Awarie sieci kanalizacyjnej należy zgłaszać do Konserwatora Gminnej Oczyszczalni Ścieków: Zbigniew Belt tel. 602 266 683 lub Pracownikowi Urzędu Gminy w Lnianie: Adam Giczela tel. 516 151 154.