Ogłoszenie

 

Urząd Gminy w Lnianie informuje, że w dniu 16 lutego 2015 roku o godz. 15 – tej w sali narad urzędu odbędzie się III sesja Rady Gminy Lniano.

Porządek III sesji Rady Gminy Lniano

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Zapoznanie z porządkiem obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.     Wystąpienie radnego Rady Powiatu.

5.     Sprawozdanie z realizacji „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na terenie Gminy Lniano na 2014 rok”.

6.     Sprawozdanie z realizacji ”Programu przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok”.

7.     Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Lniano w 2014 roku.

8.     Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    zmian w budżecie Gminy Lniano na 2015 rok,

b)    zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Lniano,

c)    ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Lnianku,

d)    zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lniano,

e)    wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,

f)     nabycia na rzecz Gminy Lniano nieruchomości położonej w miejscowości Ostrowite,

g)    sprzedaży nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Lubodzież,

h)   nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Lniano nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Jeziorki,

i)     nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Lniano nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Jeziorki,

j)      nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Lniano nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Jeziorki,

k)    nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Lniano nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Jeziorki,

l)     nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Lniano nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Jeziorki,

m)  nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Lniano nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Jeziorki,

n)   nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Lniano nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Jeziorki,

o)    nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Lniano nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Jeziorki.

p)    wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

q)    Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lniano w 2015 roku”,

       8. Rozpatrzenie korespondencji wpływającej do Rady Gminy Lniano.

       9. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.

      10. Sprawozdanie z realizacji interpelacji zgłoszonych na poprzedniej sesji.

11.  Zgłaszanie interpelacji.

12.  Wolne wnioski.

13.  Zakończenie sesji.