Urząd Gminy w Lnianie informuje, że w dniu 22 lutego 2016 roku o godz. 13 – tej w sali narad Urzędu odbędzie się XI sesja Rady Gminy Lniano.

 

Porządek XI sesji Rady Gminy Lniano

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Zapoznanie z porządkiem obrad.

3.      Wręczenie nagród za osiągnięcia sportowe w 2015 roku dla zawodników, trenerów i nagród za całokształt działalności dla działaczy sportowych.

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.      Sprawozdanie z realizacji „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na terenie Gminy Lniano na 2015 rok”.

6.      Sprawozdanie z realizacji ”Programu przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok”.

7.      Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Lniano w 2015 roku.

8.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Lniano,

b)      ustalenia opłat za odprowadzenie ścieków do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Lnianku,

c)      zmiany stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Siemkowie,

d)     określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Lniano oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

8. Rozpatrzenie korespondencji wpływającej do Rady Gminy Lniano.

9. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.

10. Sprawozdanie z realizacji interpelacji zgłoszonych na poprzedniej sesji.

11.  Zgłaszanie interpelacji.

12.  Wolne wnioski.

13.  Zakończenie sesji.